Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

Sprawdzian klas VI

Strona główna » Oferta szkoły » Pedagog » Sprawdzian klas VI

Liczba wyświetleń:739

Warunki przystąpienia do sprawdzianu kończącego szkołę podstawową dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

1.      Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, po przedstawieniu stosownych dokumentów:

  • Uczniowie niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie (niesłyszący, niedosłyszący, niewidomi, niedowidzący,  niepełnosprawni ruchowo, itp. – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Uczniowie z przewlekłymi chorobami somatycznymi  lub niepełnosprawni czasowo – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza;
  • Uczniowie mający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.      Ww. dokumenty (orzeczenie, opinia lub zaświadczenie lekarskie) powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, nie wcześniej jednak, niż po ukończeniu przez ucznia ukończeniu klasy III.

3.      O odpowiednie dostosowanie formy i warunków sprawdzianu rodzice ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

(więcej informacji na stronie internetowej OKE)